شماره حساب ، استرداد وجه و پرداخت آنلاین

پرداخت کارت به کارت

________________________

نام صاحب حساب: بهادر رضاپور

شماره کارت: 0972 3528 8610 6219

شماره حساب: 1-2609080-800-9801

شماره شبا: IR910560980180002609080001

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 3438 1001 3870 5029

شماره حساب: 0104720359009

شماره شبا: IR460660000000104720359009

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 2462 0002 2970 5022

شماره حساب: 4001110128807261

شماره شبا: IR680570400111012880726001


توجه داشتیه باشید که برای پرداخت های غیر آنلاین، حتما به شماره حساب های تاییده شده به نام سفرنیکان پرداخت را انجام دهید،و فیش پرداخت را ارسال کنید. در غیر این صورت مسئولیت رزرو به عهده شرکت نمی باشد.

پرداخت آنلاین

درحال انتقال به درگاه پرداخت
saman

درخواست استرداد وجه