پرداخت و استرداد وجه

پرداخت کارت به کارت

________________________

نام صاحب حساب: بهادر رضاپور

شماره کارت: 0972 3528 8610 6219

شماره حساب: 1-2609080-800-9801

شماره شبا: IR910560980180002609080001

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 5029 3870 1001 3438

شماره حساب: 0104720359009

شماره شبا: IR460660000000104720359009

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 2462 0002 2970 5022

شماره حساب: 4001110128807261

شماره شبا: IR680570400111012880726001

پرداخت آنلاین

درحال انتقال به درگاه پرداخت
saman

درخواست استرداد وجه