شماره حساب ، استرداد وجه و پرداخت آنلاین

پرداخت کارت به کارت

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 5131-1124-3378-6104

شماره حساب: 8319285426

شماره شبا: IR100120000000008319285426

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 3438 1001 3870 5029

شماره حساب: 0104720359009

شماره شبا: IR460660000000104720359009

________________________

نام صاحب حساب: سفرنیکان پارس

شماره کارت: 2462 0002 2970 5022

شماره حساب: 4001110128807261

شماره شبا: IR680570400111012880726001


توجه داشتیه باشید که برای پرداخت های غیر آنلاین، حتما به شماره حساب های تاییده شده به نام سفرنیکان پرداخت را انجام دهید،و فیش پرداخت را ارسال کنید. در غیر این صورت مسئولیت رزرو به عهده شرکت نمی باشد.

درخواست استرداد وجه