واحد سوپرلوکس

طبقه هفتم با دید به دریا

دارای آسانسور و فول امکانات