این سوئیت شامل 4 تخت می باشد
یک تخت دو نفره
دو تخت یک نفره